Personas
Personu katalogā apkopota vispārpieejama informācija no publiskiem reģistriem.
Tiesiskais pamats informācijas apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) un f) apakšpunkts, likuma Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru 4.10.pants, Informācijas atklātības likuma 4.pants un Fizisko personu datu apstrādes likums. Ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma normas, personu identificējoša informācija ir pieejama tikai autorizētiem lietotājiem.
Personu katalogā apkopota vispārpieejama informācija no šādiem datu avotiem - Komercreģistra, Uzņēmumu reģistra, Maksātnespējas reģistra, Komercķīlu reģistra, Biedrību un nodibinājumu reģistra, Publisko personu un iestāžu reģistra, Masu informācijas līdzekļu reģistra, kā arī informācija par personai reģistrētiem nodrošinājumiem.